Myliba Kurumsal Sözleşmesi

MYLIBA KURUMSAL SÖZLEŞME

myliba-privacy-and-policy

 

1. TARAFLAR

İşbu Myliba OKR ve Kültür Yönetim Sistemi Kurumsal Sözleşmesi (“Sözleşme”),

1.1 www.myliba.com internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten Myliba LTD (“Myliba”) ile

1.2. myliba.com internet sitesine üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan şirket veya şirket adına hareket eden yetkili kullanıcı (“Şirket”)

arasında akdedilmiştir.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Sözleşme’nin konusu Myliba OKR ve Kültür Yönetim Uygulaması’nın (“Portal”) Site üzerinden Şirket’e sunulmasına, Şirket’in Portal’dan faydalanmasına ve Şirket ve Şirket’in hesap açarak Portal’a erişimine izin verdiği Şirket çalışanları, danışmanları veya iş ortakları (“Çalışanlar”) tarafından Portal’a yüklenen içeriklere ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. MYLIBA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Myliba, Portal’ı Şirket tarafından tercih edilen paket kapsamındaki hizmetleri, Myliba tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Şirket’e sağlayacağını taahhüt eder.

3.2. Myliba, Portal’a kaydedilen içeriğin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayacağını tahattüt eder.

3.3. Myliba yalnızca Portal’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Portal’da oluşturulan ve paylaşılan içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. Myliba, Portal’da güncellemeler yapma, Portal’ın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini yayınlama, Portal’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.5. Myliba’nın Portal’ın işleyişini tamamen durdurması halinde, Şirket tarafından Portal’a yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları Myliba tarafından Şirket’e teslim edilecektir.

3.6. Myliba, Şirket’in bilgilerini hukuki bir yükümlülüğü kapsamında gerekmesi, yasal olarak yetkili merciler tarafından talep edilmesi veya Myliba’nın haklarını korumak için gerekli olması gibi hallerde, hukuki danışmanları ile yetkili kurumlarla paylaşabilir.

 

4. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Şirket, kendisine sunulan paket kapsamında belirlenen ücretleri ödememesi halinde Portal’dan faydalanamayacağını kabul eder. Myliba tarafından tanımlanan belirli süreli ücretsiz kullanım hakkı ile demo sunumları için ücret ödenmesi gerekmez.

4.2. Şirket, Portal’a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Portal’a erişim sağlanamamasından veya Portal’dan faydalanılamamasından Myliba sorumlu değildir.

4.3. Şirket, kendisi adına sözleşmeyi onaylayan kullanıcının Şirketi temsile yetkili olduğunu beyan eder. Şirketi temsile yetkili kullanıcıya yönetici yetkisi verilir ve Şirket yasal olarak geçerli şekilde bildirmediği veya yönetici başkalarını yetkili kılmadığı sürece yönetici yetkisi aynı kişide kalır. Şirket, temsile yetkisizlik, yöneticinin Şirket’ten ayrılması gibi hallerde özel olarak bildirmediği sürece, Myliba’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Şirket Çalışanlar veya diğer kişiler ile ilişkilendirdiği hedef, aksiyon veya diğer içerikleri, Çalışanlar veya diğer kişilerin bireysel olarak Portal üzerinde açtıkları Myliba hesapları üzerinde görüntüleyebilmesi ve üzerinde işlem yapabilmesi için izin verebilir. Bu iznin verilmesinden ve erişim yetkilerinin düzenlenmesinden doğan tüm sorumluluk Şirket’e aittir.

4.5. Şirket, Portal’da oluşturulan içeriklerin hukuka uygun olduğunu, içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Portal’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin veri koruma hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlar için hedef ve aksiyon tanımlanması, bunların takibi ile Portal’ın kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Şirket’e aittir. Portal’ın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Myliba’nın zarara uğraması halinde Şirket’in Portal’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.6. Şirket, Myliba üzerinde oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Şirket’in söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanlar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Myliba’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Şirket, Portal’a erişimine izin verdiği Şirket görevlilerinin Portal üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

4.7. Site ve Portal’ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Şirket’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

4.8. Şirket’in Portal’ı kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Şirket’e aittir. Myliba Şirket’in veya Çalışanlar’ın Portal üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Şirket, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Myliba’ya yöneltilecek her türlü talep ile Myliba’nın Şirket’in ve/veya Çalışanlar’ın eylemlerinden kaynaklanan zararları ilk talepte ödenmek üzere Şirket’e rücu edilecektir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Portal içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Myliba’ya ait sistemler ve Portal’ın tüm mali, manevi ve ticari hakları Myliba’ya aittir. Myliba, Şirket’e Portal üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit lisans) vermeyi kabul etmekte olup Şirket’e tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Myliba’ya karşı, Myliba’nın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

5.2. Şirket, Portal’ı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Myliba tarafından Portal kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Şirket’in Portal veya Myliba sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Portal, Myliba ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Portal’ın ve Portal’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Portal’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Portal’a orantısız yük bindirmesi; Portal’ın kaynak kodlarına veya Myliba’nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Portal’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Myliba sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.3. Şirket, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Myliba ve Portal ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Şirket ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanlar’ın da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanlar’ın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

6.1. Taraflar kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işleyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar arasındaki veri sorumlusu ve veri işleyen rolleri işbu sözleşme ile belirlenir.

6.2. Şirket, Portal’a kaydetmek sureti ile Myliba’ya aktardığı kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Portal’a yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Myliba tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda verisi işlenen tüm ilgili kişiler ile adına hesap açılan ve işlem yapan Çalışanlar’lar için gerekli onayların alınması, ilgili kişilerin şeffaf şekilde aydınlatılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Myliba’ya yöneltilebilecek her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

6.3. Şirket, Myliba’nın sunucularının Frankfurt, Almanya lokasyonunda olduğunu bildiğini, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ile ilgili gerekli rızaları alacağını, izinsiz veya hukuka aykırı yurt dışına aktarım süreçlerinden doğacak zararlardan Myliba’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

7.1. Myliba, Portal’ı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Portal’ın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Şirket’in kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Myliba, Şirket’in (i) Portal’ı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Portal üzerinde Şirket, Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.2. Myliba, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Portal’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Şirket Portal kapsamında oluşturulan içeriklerin, yetkilerin ve Portalun kullanımına ilişkin diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Şirket’in ve Çalışanlar’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanlar’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan içerikler ve Portal’ın kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Myliba’ya herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Myliba, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Myliba’nın işbu Sözleşme kapsamında şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücret sınırlı olacaktır.

7.3. Şirket ve Çalışanlar, Portal’da oluşturulan içerikten, bu içeriğin ve Portal’ın kullanımından münhasıran sorumludur. Şirket, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Portal’ın kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Myliba’yı beri kıldığını kabul eder.

7.4. Şirket, Portal üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Myliba’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Myliba’nın Portal’ın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Portal’ın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

8.1. İşbu Sözleşme, taraflardan biri fesih bildiriminde bulunana kadar yürürlükte kalır. Taraflardan biri 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin feshedebilir. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Şirket tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

8.2. İşbu Sözleşme’nin Şirket tarafından geçerli bir sebep ile veya Myliba tarafından geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi durumunda, Şirket tarafından önceden ödenen ancak kullanılmayan ayların ücretleri (oransal olarak) iade edilecektir. İade edilecek tutar, kullanılan kampanya ve indirimler iptal edilerek hesaplanacaktır. Aksi takdirde peşin ödenen tutarlar iade edilmez.

8.3. Şirket, işbu Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, Portal’a yüklediği ve/veya Portal üzerinde oluşturulan içerik ile bunlara ilişkin kayıtların kendisine teslim edilmesini talep edebilir. Myliba, Şirket’in belirtilen süre içerisinde içerik ile bunlara ilişkin kayıtların teslim edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmaması halinde, söz konusu bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtları mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla imha edilir ve söz konusu kayıtların imhasından dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

 

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Myliba, işbu Sözleşme’nin koşullarını, Şirket’e e-posta ile bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Şirket’e e-posta aracılığıyla yapılan bildirim ile Şirket bakımından bağlayıcı olacaktır. Şirket’in ilgili değişiklik, güncelleme veya iptali kabul etmemesi halinde, Şirket’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkı saklıdır.

 

11. SON HÜKÜMLER

11.1. Taraflar, Myliba’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

11.2. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.3. Şirket’in, Portal’ı kullanmaya başlamak için myliba.com üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Şirket’in işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Sözleşmeyi onaylayan kişi, adına sözleşme imzaladığı firmayı temsile yetkili olduğunu beyan eder. İşbu Sözleşme Şirket’in Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

en_USEnglish