Aydınlatma Metni

Myliba Aydınlatma Metni

myliba-privacy-and-policy

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metninin amacı, Myliba LTD. (“Myliba”) tarafından web sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi aydınlatmaktır.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz myliba.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web Sitesi Ziyareti

Myliba.com web sitesini ziyaretiniz sırasında, IP Adresi, bağlantı zamanı gibi trafik bilgileriniz işlenmektedir. Bu bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK 5/2a’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlenmektedir.

Bireysel Üyelik ve Kullanım

Myliba’ya üye olmanız ve kullanımınız esnasında doğrudan sizin tarafınızdan iletilen veya sistem tarafından otomatik olarak işlenen, kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği ile eklediğiniz diğer kayıtlar; bilgi güvenliği, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için imzaladığınız kullanıcı sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Kurumsal Üyelik ve Kullanım

Myliba’ya kurumsal üyelik sırasında kurumsal üye olan firma temsilcisinin kimlik, iletişim, hukuki işlem ve temsil ettiği firmaya ilişkin bilgiler bilgi güvenliği, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için imzaladığınız kurumsal kullanıcı sözleşmesine istinaden işlenmektedir. Ayrıca şahış şirketlerinin kurumsal üyeliklerinde fatura kayıtları da finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülük sebebiyle işlenir.

Ancak kurumsal üyelik kapsamında işlenen firmanın yetkilendirip hesap açtığı üyeler, çalışanlar ve diğer kişiler açısından Myliba yalnızca veri işleyen olup, ilgili firma veri sorumlusudur. Bu kapsamdaki kişisel verilerin işlenmesinden ilgili veri sorumlusu münferiden sorumludur.

Eğitim ve Sertifika Programlarına Katılım

Eğitim ve sertifika programlarına başvuran katılımcıların kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve eğitim programı dahil müşteri işlem bilgileri ile işlem güvenliği kayıtları, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için hizmet sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Talep-Şikayet Takibi ve İletişim

Myliba web sitesinde yer alan iletişim formu, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte; Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Pazarlama Süreçleri

Myliba’dan ticari elektronik ileti almak veya kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Barındırma tedarikçimizin sunucuları Frankfurt, Almanya’da bulunduğundan, Türkiye’de yerleşik kullanıcıların kişisel verileri üye kaydı sırasında KVKK Md9/1 kapsamında verdiği açık rıza kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

Myliba kullanımı sırasında kendi isteğinizle başka kullanıcılar ile kişisel veri paylaşabilirsiniz. Bu kapsamdaki aktarımlar sizin sorumluluğunuzdadır. Myliba bu işlemler için yalnızca altyapı sağlamaktadır.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle gerektiği hallerde ilgili kamu otoritelerine bildirilebilir. Daha önce verdiğiniz iletişim onaylarını Myliba.com üyesiyseniz profilinizden yönetebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Maslak Mah. AOS 55 SK. 42 MASLAK Plaza B Blok No:4 İç Kapı:542 PK: 34398 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak privacy@myliba.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

en_USEnglish